:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
UTKAST SAMARBEIDSAVTALE MRT-ÅOT
 
Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT


- Naturopplevelser for livet

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅNDALSNES OG OMEGN TURLAG (ÅOT) OG MOLDE OG ROMSDAL TURISTFORENING (MRT)

Formål med dokumentet

Denne samarbeidsavtalen er gyldig t.o.m. 30. desember 2019 og kan forlenges og justeres etter evaluering av ÅOT og MRT. Samarbeidsavtalen skal avklare ansvars- og arbeidsfordeling mellom MRTs hovedstyre og administrasjon på den ene siden og ÅOT på den andre. ÅOT og MRT er to selvstendige organisasjoner med egne organisasjonsnummer og egne regnskap, men sammen arbeider vi for visjonen: Naturopplevelser for livet! Målet er å definere arbeidsfordelingen for å legge til rette for godt samarbeid og trygge rammer. (På sikt er det ønskelig fra MRTs side med felles regnskap og felles org.nr, men dette er ikke avgjørende for å inngå et større samarbeid)

Partene sine ansvars- og arbeidsoppgaver

Styret i MRT skal ivareta og videreutvikle hele turistforeningsfelleskapet i henhold til vedtekter, avtaler og strateger. Hele virksomheten i MRT skal bygge på DNTs og MRTs verdigrunnlag.

Styret i ÅOT arrangerer ulike aktiviteter basert på frivillighet og med stor grad av fleksibilitet. Det vil være opp til ÅOT hvor omfattende aktiviteter det skal legges opp til. ÅOT har eget styre og kan arrangere fellesturer ved hjelp av turkoordinatorer. MRT skal ikke kreve at ÅOT må ha godkjente turledere på sine fellesturer.

Administrasjonen i MRT skal være en tilrettelegger, kompetanseinstans og inspirator for ÅOT.

Styret i MRT og administrasjonen skal:
a) Utarbeide overordnede strategi- og veivalgsdokument med basis i MRT og DNT sine formål, verdier og overordnede prioriteringer.
b) Produsere en underside for ÅOT på MRTs nettsider.
c) Være et bindeledd mellom ÅOT og DNT sentralt.
d) Legge til rette for representasjon fra ÅOT i utvalg og prosjekter av interesse for hele organisasjonen. Informere og spørre turlagene til råds i saker av felles interesse.
e) Koordinere og markedsføre et felles turprogram. Legge alle fellesturene til ÅOT på MRTs nettsider.
f) Produsere et eget turprogram for ÅOT som kan distribueres i Rauma Kommune.
g) Arrangere nasjonale arrangement som bl.a. Kom deg ut-dagen. Frivillige fra ÅOT deltar etter eget ønske.
h) Gi tilbud og oppfordre kursing og utdanning av frivillige i ÅOT.
i) Utarbeide og vedlikeholde rutiner for sikkerhet, risikoanalyse samt beredskapsplan for ulykker, og gjøre dette kjent for ÅOT.
j) Delta på viktige møter i ÅOT, med minimum 1 representant på årsmøtet.
k) Arrangere fellesmøter og samhandlingsmøter mellom ÅOT og andre deler av MRT.
l) Sammenfatte felles årsmelding for hele STF
m) Gjøre referater fra styremøtene i hovedstyret tilgjengelig for ÅOT.
n) Sende oppdaterte medlemslister til ÅOT.
o) Forvalte felles retningslinjer for frivillighetsgoder for frivillige i MRT og ÅOT.
p) Gi ut publikasjoner, bl.a. Fjellsmella, Turprogram og oppdatere hjemmesiden og sørge for annen relevant, felles informasjon og brosjyremateriell.
q) Stimulere til kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom ÅOT og MRT.
r) Synliggjøre ÅOT i felles markedsføring
s) Drive MRTs hytter og rutenett, og etter avtale med ÅOT overlate deler av driftsoppgavene til frivillige i ÅOT som måtte ønske det.

Styret i ÅOT skal:

a) Organisere aktivitet og stimulere til et allsidig friluftsliv
b) Arrangere planleggingsmøte i september hvert år og levere en oversikt over alle turer og arrangement til MRTs administrasjon senest 1. november. Levere alle turbeskrivelser for kommende år til MRTs administrasjon senest 1. desember.
c) Motivere frivillige til å ta opplæring og turlederutdanning.
d) Forplikte seg til å følge MRT sitt sikkerhetsrammedokument. Turkoordinatorer må gjennomføre risikovurdering av turen, rapportere om uønskede hendelser og avvik, og foreslå tiltak til forbedring. Sørge for at eventuelle eksterne instruktører innehar nødvendig kompetanse i tråd med MRT sin standard.
f) Informere MRT ved endring av vedtekter i ÅOT.
g) Gjøre tilgjengelig referat fra styremøter i ÅOT for MRTs administrasjon.
h) Holde årsmøte og invitere kontaktpersoner fra MRTs administrasjon eller styre
j) Oppfordre og informere deltakere på ÅOT sine arrangementer om medlemskap i DNT.
k) Markedsføre aktiviteter på egne arenaer og på MRTs nettsider
l) Bruke logo etter DNT og MRT sitt profilprogram i markedsføring og arrangement. Egen logo kan brukes i tillegg etter nærmere avtale med MRTs administrasjon.
m) Dersom styret i turlaget ønsker det: Påta seg ansvar for bestemte driftsoppgaver for enkelte av foreningens hytter og ruter.
n) Forholde seg til MRTs vilkår for deltakelse på fellesturer og informere sine turdeltakere om dette.
o) Forplikte seg til å registrere dugnadsaktivitet og antall deltakere på arrangement i henhold til MRTs rutiner og rapporteringsplikt.

Kontaktmøter

Det skal arrangeres minst et årlig møte mellom representanter fra ÅOT og MRTs administrasjonen. Administrasjonen i MRT kaller inn til møtet.

Økonomi

ÅOT har egen økonomi med egne bankkonti. ÅOT disponerer selv sine eksisterende midler. MRT har en målsetning om å sikre ÅOT midler til løpende drift og for å stimulere til lokal aktivitet og medlemsverving får ÅOT et tilskudd på kr. 10.000,- av MRTs kontingentinntekter per år. Utbetaling skjer hvert år senest 31. januar. (Alternativt opprettes det en egen konto for ÅOT i MRTs regnskap hvor 10.000,- blir overført hvert år. Denne kontoen kan brukes til kjøregodtgjørelser, annonser og andre utgifter som MRT har. Dette kan vi diskutere nærmere) Større behov for økonomisk støtte til ÅOT meldes skriftlig til MRTs administrasjon og vurderes fortløpende i MRTs hovedstyre. Arbeid, turledelse, møtevirksomhet etc. utføres på dugnad av medlemmene i ÅOT. Reiseutlegg etc. dekkes i samsvar med retningslinjene for tillitsvalgte i MRT). Søknader om midler til instanser utenfor kommunen (stat, fylkeskommune, DNT, bedrifter etc.) skal godkjennes av MRTs administrasjon. Søknader til egen kommune og til bedrifter og lignende innen egen kommune sender ÅOT direkte til kommune/bedrift, men MRTS administrasjon skal alltid informeres på forhånd før søknad sendes. ÅOT bør holde seg orientert om tilskuddsordninger i egen kommune og søke om tilskudd i sine respektive kommuner. MRTs administrasjon bistår ved behov.

Forsikringer
Administrasjonen i MRT skal sørge for at turledere, turer og andre aktiviteter i regi av ÅOT er forsikret på samme måte som i MRTs øvrige virksomhet.