:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
LOVER
 
Lover
 
Lover for turlaget, vedtatt i 1969/1979. Navnet på foreningen ble endret til TURLAG i 1979.

LOVER
FOR
ÅNDALSNES OG OMEGN TURLAG

(Vedtatt på årsmøtet den 18. november 1969)


§ 1 Åndalsnes og omegn turlag skal – i samarbeid med Den Norske Turistforening – søke å fremme interessen for et sundt og aktivt friluftsliv, ved å arrangere turer til fots og på ski i skog og fjell.
Foreningen skal varde opp fjelloverganger, merke og rydde ruter, bygge bruer og klopper, og ellers iverksette tiltak som styret finner formålstjenlig.

§ 2 Enhver som ønsker det kan bli medlem av foreningen. Kontingenten bestemmes på årsmøtet for ett år av gangen. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Medlem som skylder kontingent for mer enn 2 år, kan av styret strykes av foreningen.
Utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig og innen årets utgang.

§ 3 Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt foreningen store tjenester. De skal utnevnes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de på årsmøtet tilstedeværende medlemmer, etter enstemmig innstilling av styret.

§ 4 Foreningen ledes og dens midler disponeres av et styre, bestående av 5 medlemmer. Styremedlemmene velges på det ordinære årsmøtet for 2 år av gangen. Av styret trer vekselvis ut 2 og 3 medlemmer. Det skal videre velges 2 varamenn til styret og 2 revisorer.
Styrets formann velges på årsmøtet for ett år av gangen. Styret velger selv nestformann, sekretær og kasserer. Varamenn og revisorer velges for ett år av gangen.
Styret oppnevner nødvendige komiteer, så som turkomite, arrangementskomite, etc.
Alle avgjørelser – som i henhold til loven ikke er henlagt til årsmøtet – treffes av styret.
Styret kan ikke fatte vedtak som binder foreningen økonomisk.
For å være vedtaksført må minst 3 styremedlemmer være tilstede.

§ 5 Ethvert medlem kan sende inn forslag om foreningens anliggender til styret, som tar det under behandling. Hvis medlemmet ønsker at forslaget skal legges fram for årsmøtet, må det være kommet styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

§ 6 Årsmøtet holdes hvert år i november måned med minst 14 dagers varsel – ved kunngjøring i pressen.
Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Evt. Budsjettforslag
4. Valg av styremedlemmer, formann, varamenn og revisorer
5. Innkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet, må være kommet styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Alle vedtak fattes med vanlig flertall, med de unntak som er nevnt i § 3, 8 og 9.
Medlemmer under 17 år har ikke stemmerett.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller etter skriftlig krav fra minst 20 medlemmer. Det ekstraordinære årsmøtet kunngjøres på samme måte som det ordinære årsmøtet med minst 14 dagers varsel.
Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Endringer i disse lover kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter først å ha vært ført opp på saklisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

§ 9 Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 av flertall blant de frammøtte medlemmer, etter at forslag herom er satt på saklisten ved innkallingen. Blir oppløsningen vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte innen 1 måned, og for at foreningen skal oppløses må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning skal det ekstraordinære årsmøtet bestemme hvorledes foreningens midler/eiendeler skal disponeres.