:: Styret
:: Møtereferater
:: Turarkiv
:: Annen info.
:: Forslag
:: Gammel heimeside
:: Lover
:: Tur-informasjon
:: Utkast samarbeidsavtale MRT-ÅOT
 
 
Admin
TUR-INFORMASJON
 
Tur-informasjon
 
Opplegget for turene i turlaget.

Info. - Turprogram 2017:
Samtlige turer vil bli annonsert i Åndalsnes Avis på forhånd.
Se også vår Facebook side.
De fleste kveldsturer har felles avreise fra Åndalsnes Samfunnshus kl. 17.30, men ikke alltid. Eksempelvis gjelder det i 2017 blant annet turmål på sørsida av fjorden. Se annonse i Åndalsnes Avis.
Dagsturer har som oftest avreise kl. 0900., men avvik forekommer, så se annonse i avisa.
Overnattingsturene i 2017 er fra 2.-3. og fra 9.-10. september. Påmelding kreves.
Det er også på melding til elvevandring 29.08. grunnet innkjøp av matvarer.
Se www.romsdal.com for detaljerte tur beskrivelser.
Medlem kr. 20,-, ikke medlem kr. 50,-.
VELKOMMEN!

Info pr 2015:
Ulike turer
Turlaget driver med organisering av fellesturer i hovedsak innen Rauma Kommune, men vi drar også på enkeltturer til andre områder. Vi har et variert tilbud av opplegg, dagsturer til fots og på ski, kortere kveldsturer og weekend-turer.

Informasjon om turene
Turprogrammet finner du på denne nettsida. I tillegg vil programmet også bli publisert i Åndalsnes Avis og Fjellsmella (Medlemsblad for Molde og Romsdal DNT). Dersom turprogrammet blir endret, vil endringene bli lagt inn på nettsida og i tillegg på informasjonskalenderen i Åndalsnes Avis: Ut av sofaen
Annonse for den enkelte turen vil stå i Åndalsnes Avis noen dager før turen skal avvikles. Det er da bare å møte på anvist sted for skyssopplegg og nødvendig informasjon. På enkelte turer kan det være aktuelt med forhåndspåmelding. Det er verd å merke seg at det skal nokså dårlig vær til for at turene ikke blir gjennomført. Først ved oppmøtet tar en standpunkt til om turen skal omlegges/avlyses. Som regel blir det et eller annet opplegg hvis noen møter opp.

Krav til dem som deltar
Kravene til deltagernes fysiske form og utstyr kan variere. Dette vil bli klargjort i forbindelse med kunngjøring av den enkelte tur. Ellers vil tempoet på turene bli justert etter deltagernes forutsetninger. Det sosiale innhold på turene er viktig og da bør en ikke slite. Er du vant til å ta en trimtur i ny og ne skulle den viktigste forutsetningen være til stede. På luftige og vanskelige passasjer vil sikringsutstyr bli anvendt.
Nok klær og mat samt solid fottøy er viktige elementer for en vellykket tur.

Medlemskap
Det er ikke noe krav at en er formelt medlem i Turlaget for å delta på turene. Det vil bli krevd 20 kr (medlem) eller 50 kr (ikke medlem) pr. person ved frammøte på den enkelte tur. Medlemskap (150 kr pr. år) gir ellers rett til å delta på årsmøtet med vanlige rettigheter/plikter. Er du ikke aktiv, men vil være med som støttemedlem er kontingenten 75 kr. Nye medlemmer kan betale direkte til kto. 4087.61.00063. Tidligere registrerte medlemmer får tilsendt giro.

Ansvar
Alle turdeltakerene er ved egen atferd ansvarlig for sin og andres sikkerhet. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredstiller de fysiske og psykiske krav som stilles eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen.
Deltakelse på turlagets turer skjer på deltakernes eget ansvar. Turlaget har ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe på turen. Deltakerne anbefales å tegne kombinert reise og ulykkesforsikring.

Transport
I hovedsak vil transporten til og fra turområdet skje med private biler. Vi oppfordrer og prøver å organisere turen slik at vi bruker færrest mulige biler. Som veiledene kjøregodtgjørelse for sjåfør anbefaler vi kr. 2,00 pr. km. Det er turleders oppgave å regne ut på forhånd den totale kjøregodtgjørelse pr. bil, og opplyse om dette. Bomavgift og fergebilletter kommer selvsagt i tillegg til dette beløpet.
Ved bruk av innleide kjøretøy, bestemmer turleder hvor mye hver deltaker skal betale for denne kostnaden.

Gradering av turer
Vi prøver å forenkle beskrivelsene av turene med følgende 5 grader:
1.(*) Lett tur (små høydeforskjeller (< 300m), korte avstander (< 8 km), lett underlag og åpen vegitasjon.
2. (**) Middels lett tur (kombinasjon av små høydeforskjeller men lengere avstand (> 8km eller omvendt), lett underlag og åpen vegitasjon.
3. (***) Middels tung tur (høydeforskjeller mellom 300m – 1000m, avstander mellom 8 km. og 20 km.) gjerne med litt vekslende underlag og vegitasjon.
4. (****)Tung tur (høydeforskjeller på over 1000 m og avstand over 20 km, og gjerne mye over på en av målene, men ikke nødvendigvis det andre). Vekslende underlag og vegitasjon.
5. (*****) Tung, krevende tur. Tur som kan være luftig (med kliving), som går gjennom tett vegitasjon (utenom tråkk og stier), turer som kombinerer ekstra lengde med ekstra høydeforskjell.
Det vil være umulig å gi en eksakt gradering av turer, snøforhold, vind, nedbør vil av og til gjøre en tur tyngre enn graderingen tilsier.
Kveldsturer vil være lavere gradert enn turer som går over en hel dag.